Humay Cəbiyeva


İBTİDAİ SİNİF ŞAGİRDLƏRİNDƏ AİLƏDƏ BİRGƏ FƏALİYYƏT BACARIQLARININ FORMALAŞDIRILMASI

Annotasiya. Məqalədə müəllim – valideyn – şagird münasibətləri və ailədə birgə fəaliyyət zamanı formalaşan bacarıqlar haqqında məlumat verilir. Qeyd olunur ki, şagirdlərin təlim-tərbiyəsi müəllim – valideyn – şagird münasibətlərindən asılıdır. Valideynlərlə şagirdlərin birgə fəaliyyət göstərməsi üçün istirahət günlərində kitab oxumaq, teatrlara, kinoteatrlara getmək, uşaqların inkişafı ilə bağlı müxtəlif stolüstü oyunlar keçirmək, yaradıcı işlə məşğul olmaq barədə tövsiyələr verilmişdir. Məqalədə I–IV siniflər üzrə “Həyat bilgisi” fənn kurikulumunda “Fərd və cəmiyyət” məzmun xəttində birgə fəaliyyətlə bağlı standartların tələblərinin ödənilməsi baxımından şagird – müəllim – valideyn, həmçinin valideyn – övlad münasibətlərinin formalaşdırılmasının əhəmiyyətindən bəhs edilir.

Açar sözlər: birgə fəaliyyət bacarıqları, müəllim – valideyn – şagird münasibətləri, təhsil sistemi, “Həyat bilgisi”, kollektiv fəaliyyət, tərbiyə.

Yüklə Öncəki səhifə