Uğurcan Togay., Bilgen Kerkez


İNGİLİS DİLİNİN TƏDRİSİ ZAMANI SİNFİN İDARƏOLUNMASINDA DAXİLİ VƏ XARİCİ MOTİVASİYA MÜHİTİNİN ƏHƏMİYYƏTİ

Annotasiya. Sinfin idarə olunması hər bir müəllimin mühüm qayğısıdır. Uzun illik təcrübəyə malik, eləcə də gənc ingilis dili müəllimləri bildirirlər ki, sinif idarəçiliyi ilə bağlı bir sıra problemlərlə üzləşirlər (Merç, 2004). Tədqiqatçılar Luo, Bellous, Gradya (2000) görə, bir çox müəllimlər üçün sinif mühitinə nəzarət həddən artıq ağır ola bilər. Xarici dilin tədrisi zamanı isə vəziyyət daha da problemli və qeyri-müəyyən olur (Fowler & Şaraplı, 2010). Artıq mövcud və qarşıda duran mümkün sinif idarəetmə problemlərinin öhdəsindən gəlmək üçün dünyanın hər yerindən olan müəllimlər bir sıra strategiyalardan istifadə edirlər. Bu strategiyaların sinif otaqları üçün yaxşı işləməsi və ya uğursuz olması müəllim təhsili tədqiqatçılarının tədqiqat sahəsidir (Altınel, 2006; Baker, Lang, & Lawson, 2002; Baker & Westrup, 2000; Demir, 2009; Nathan, 1995; Tahir & Qədir, 2012).

Açar sözlər: sinif idarəçiliyi, ingilis dili tədrisi, daxili motivasiya, xarici motivasiya

Yüklə Öncəki səhifə