AİLƏ KİÇİK YAŞLI MƏKTƏBLİLƏRDƏ MƏDƏNİ DAVRANIŞ VƏ ADƏTLƏRİN FORMALAŞMASININ ƏSAS AMİLİ KİMİ

TEXNOLOGİYALARA ƏSASLANAN TƏLİM FƏALİYYƏTLƏRİ (OXU, DİNLƏMƏ, LÜĞƏT ÜZƏRİNDƏ İŞ)

İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ İFADƏLİ OXUNUN AKTUAL PROBLEMLƏRİ

MÜƏLLİMLƏRİN SERTİFİKASİYASI: AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI TƏCRÜBƏSİNDƏN

UŞAQLARIN MƏKTƏBƏ HAZIRLIĞININ PSİXODİAQNOSTİKASI VƏ PSİXOKORREKSİYASI

UŞAQLARIN ƏTRAF ALƏMLƏ TANIŞLIĞININ ONLARIN TƏFƏKKÜRÜNÜN İNKİŞAFINA TƏSİRİNİN NƏZƏRİ VƏ TƏCRÜBİ ƏHƏMİYYƏTİ

İSTEDADLI UŞAQLARIN ERKƏN AŞKARA ÇIXARILMASI VƏ TƏLİM-TƏRBİYƏ İŞİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ YOLLARI

KİÇİK YAŞLI MƏKTƏBLİLƏRİN ŞƏXSİYYƏT KİMİ FORMALAŞDIRILMASINDA AİLƏ İLƏ MƏKTƏBİN BİRGƏ İŞİ

MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI DİZARTRİYALI UŞAQLARIN KORREKSİYA İŞLƏRİNDƏ RİSKLİ AİLƏLƏRİN ROLU

DƏNİZ VƏ MEŞƏ MƏKTƏBİ TƏCRÜBƏLƏRİNİN MƏKTƏBƏQƏDƏR YAŞLI UŞAQLARA TƏSİRLƏRİNİN TƏDQİQİ: FENOMENOLOJİ TƏHLİL

VALEOLOGİYA– SAĞLAMLIQ MƏDƏNİYYƏTİNİN ELMİ-PEDAQOJİ ƏSASI KİMİ

Web of Science bazasına jurnal seçimi BU ŞƏKİLDƏ aparılır

Universitet jurnalı dünyanın aparıcı elmi nəşrinə necə çevrilə bilər?-ARAŞDIRMA

ELMİ JURNALLAR VƏ ONLARIN SAYTI ÜÇÜN VACİB TƏLƏBLƏR - ARAŞDIRMA

Universitetlərin elmi jurnallarını necə inkişaf etdirməli?- ARAŞDIRMA

JURNALIN REDAKSİYASINDA TANINMIŞ ALİMLƏ GÖRÜŞ KEÇİRİLDİ

“Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalının təqdimatı keçirildi

Professor Şahlar Əsgərov redaksiyanın qonağı olub

“Məktəbəqədər və ibtidai təhsil” jurnalının redaksiyası ADPU-nun müvafiq fakültəsi ilə birlikdə dəyirmi masa keçirdi

Norveçin məktəbəqədər təhsil sisteminə qısa nəzər

“Dünyanın təhsil mənzərəsi” – Yaponiya təhsili

Elmi jurnallarımız: mövcud vəziyyət necədir?